Program Objectives and Outcomes

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik Bölümü Eğitim Amaçları

E.A.1. Programda kazandıkları güçlü altyapıyı biyomühendislik, ulusal öncelikli alanlar veya seçtikleri diğer alanlarda kullanarak kamu ve özel sektörde geniş bir yelpazede, farklı kademe ve görevlerde başarılı bir iş yaşamı sürdüren,

E.A.2. Lisansüstü programlarda, ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezlerinde akademisyen/araştırmacı olarak tercih edilen,

E.A.3. Mühendislik problemlerine dijital dönüşüm ve teknolojik değişimede uyum sağlayarak sürdürülebilir çözümler geliştiren, proje ve süreç yönetimi yapan, mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi,

E.A.4. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayarak kendisini geliştirebilen, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip, sosyo-ekonomik değer oluşturan ve toplumun yaşam kalitesini iyileştiren, girişimcilik becerilerine sahip,

E.A.5. Mesleki ve sosyal sorumluluklarının farkında  olarak çalıştığı sektörde görev yapan mezunlar yetiştirmektir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik Bölümü Program Çıktıları

P.Ç. 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

P.Ç. 2. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

P.Ç. 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

P.Ç. 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

P.Ç. 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

P.Ç. 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

P.Ç. 7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

P.Ç. 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

P.Ç. 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

P.Ç. 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

P.Ç. 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

P.Ç. 1.

P.Ç. 2.

P.Ç. 3.

P.Ç. 4.

P.Ç. 5.

P.Ç. 6.

P.Ç. 7.

P.Ç. 8.

P.Ç. 9.

P.Ç. 10.

P.Ç. 11.

E.A.1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

E.A.2.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

E.A.3.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

E.A.4.

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

E.A.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X