Biyomühendislik Yüksek Lisans

Biyomühendislik Yüksek Lisans

  • İYTE Biyomühendislik bünyesinde Biyomühendislik Anabilim Dalına bağlı olarak Biyomühendislik Yüksek Lisans programının açılması yüksek öğretim yürütme kurulunun 14.12.2016 tarihli kararı ile uygun görülmüştür.
  • Biyomühendislik Yüksek Lisans programı 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında ilk öğrencilerini almıştır. 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında yeni öğrencileri kabul edecektir. Başvurular için MFBE’nin web sayfasını ziyaret ediniz.
  • Biyomühendislik Yüksek Lisans programı eğitim planı bölümün, Moleküler ve Hücresel Biyomühendislik, Biyomedikal Teknolojiler ve Biyoproses Mühendisliği alanlarında yoğunlaşan araştırma faaliyetlerine ve uzmanlığına paralel olarak tasarlanmıştır.
  • Biyomühendislik Yüksek Lisans haftalık ders programına ulaşmak için tıklayınız.

Biyomühendislik Yüksek Lisans Eğitim Planı

Zorunlu Dersler
BE 500 M.Sc. Tez (0-1) Kredisiz AKTS 26
BE 598 Araştırma Semineri * (0-2) Kredisiz AKTS 9
BE 501 Biyomühendislik Prensipleri I (3-0)3 AKTS 9
BE 502 Biyomühendislik Prensipleri II (3-0)3 AKTS 9
BE 503 Biyomühendislikte Araştırma ve Etik (3-0)3 AKTS 9
BE 8xx Uzmanlık Alan Dersi (8-0) Kredisiz AKTS 4
Seçmeli Dersler
BE 511 Biyomühendisler için İstatistik (3-0)3 AKTS 8
BE 512 Biyomoleküler Mühendislik (3-0)3 AKTS 8
BE 513 Biyoproses Mühendisliği (3-0)3 AKTS 8
BE 514 Medikal Mühendisliğinin Temelleri (3-0)3 AKTS 8
BE 515 Nano-düzeyde Biyomühendislik (3-0)3 AKTS 8
BE 516 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri (3-0)3 AKTS 8
BE 531 Biyomalzeme Bilimine Giriş (3-0)3 AKTS 8
BE 532 Protein Mühendisliğinin Prensipleri (3-0)3 AKTS 8
BE 533 Biyopolimerler (3-0)3 AKTS 8
BE 534 Makromolekül Bilim ve Mühendisliği (3-0)3 AKTS 8
BE 535 İlaç Taşıyıcı Sistemleri (3-0)3 AKTS 8
BE 536 Biyobasım (3-0)3 AKTS 8
BE 537 Kişiye Özgü Tıp (3-0)3 AKTS 8
BE 538 Nöromühendislik (3-0)3 AKTS 8
BE 539 Sentetik Biyoloji (3-0)3 AKTS 8
BE 540 Biyogörüntüleme Teknikleri (3-0)3 AKTS 8
BE 541 Biyofotonik (3-0)3 AKTS 8
BE 542 Hücresel Mekanobiyoloji (3-0)3 AKTS 8
BE 543 Biyomikroskopi (3-0)3 AKTS 8
BE 544 BiyoMEMS: Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları (3-0)3 AKTS 8
BE 545 Mikroakışkanlar (3-0)3 AKTS 8
BE 546 Kök Hücre Biyoloji ve Teknolojisi (3-0)3 AKTS 8
BE 547 Doku Mühendisliği ve Yenileyici Tıp (3-0)3 AKTS 8
BE 548 3 Boyutlu Hücre Kültürü (3-0)3 AKTS 8
BE 549 Nanotıp (3-0)3 AKTS 8
BE 591 Biyomühendislikte Özel Konular (3-0)3 AKTS 8

* Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Seminer dersini ilk 4 yarıyıl içerisinde almak zorundadır.
Toplam kredi (en az): 21
Kredili alınacak derslerin sayısı (en az): 7
Toplam AKTS kredi (en az): 120

Ders Açıklamaları

Zorunlu Dersler
BE 500 M.Sc. Tez (0-1) Kredisiz AKTS 26
Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında, programda aldığı dersler temelinde seçtiği deneysel ve/veya teorik araştırma konusunda bağımsız bir çalışma yürüterek yüksek lisans tezi hazırlar.
BE 598 Araştırma Semineri * (0-2) Kredisiz AKTS 9
Ders, öğrencinin danışmanının gözetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.
BE 501 Biyomühendislik Prensipleri I (3-0)3 AKTS 9
Ders biyomühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan mühendislik prensiplerinin bütünleştirilmesini hedeflemektedir. Ders içeriği mühendislik matematiği, statik, katı cisimler mekaniği, akışkan dinamiği, temel termodinamik, devre elemanları ve elektronik tasarım ve kütle transferi konularından oluşmaktadır.
BE 502 Biyomühendislik Prensipleri II (3-0)3 AKTS 9
Bu ders biyolojik moleküllerin yapısı ve kimyası, enzim kinetiği, DNA replikasyonu ve tamirinin tartışılması ile başlar. Bu konuları rekombinant DNA teknolojisi, hücre içi organizasyonu, hücre hareketi, sinyalizasyon ve hücre bölünmesi takip eder. Ayrıca, öğrencilere tıp, nanobiyoteknoloji ve doku mühendisliği alanlarındaki uygulamalar spesifik örnekler ile öğretilecektir.
BE 503 Biyomühendislikte Araştırma ve Etik (3-0)3 AKTS 9
Bu ders biyomühendislikte sık kullanılan araştırma metod ve tekniklerin anlatılması ile başlar. Öğrencilerden öğrendikleri teknikleri kullanarak bir araştırma projesi yazmaları beklenir. Kullanılan teknikleri takiben derste biyomühendislikteki etik konular, spesifik örnekler ile tartışılacaktır.
BE 8xx Uzmanlık Alan Dersi (8-0) Kredisiz AKTS 4
*Lisansüstü öğrenciler tezleri ile ilgili özel konuları tez danışmanı yönetiminde çalışırlar.
Seçmeli Dersler
BE 511 Biyomühendisler için İstatistik (3-0)3 AKTS 8
Bu dersin amacı biyomühendislik öğrencilerine biyomedikal araştırmalardan elde edilen sonuçların yorumlanmasında kullanılması zorunlu istatistiksel metodları öğretmektir. Ders içeriği varyans, olasılık, dağılımlar, hipotez testleri, ANOVA, dağılımdan bağımsız testler, korelasyon, regresyon ve hayatta kalma analizinden oluşmaktadır.
BE 512 Biyomoleküler Mühendislik (3-0)3 AKTS 8
Ders genomları deşifre eden ve enerji dönüşümünde rol alan biyomoleküllerin yapısı ve işleyişlerinin anlatılması ile başlar. Enzimatik kataliz, aktif taşıma, makromoleküllerin metabolizması ve moleküler tanıyı ile devam eder. Bunların yanı sıra proteinlerin, genomların ve hücrelerin tasarımı ve üretimi ile biyomoleküler tedavi yöntemleri de anlatılacaktır.
BE 513 Biyoproses Mühendisliği (3-0)3 AKTS 8
Ders, mühendislik prensiplerinin ham maddelerin biyolojik olarak değerli kimyasallara dönüştürülmesi süreçlerine uygulanmasına yönelik tasarlanmıştır. Enzim kinetiği ve teknolojisi, biyoreaksiyon kinetiği, biyoreaktör ve fermentörlerin tasarımı ve kontrolü, biyoreaksiyon ürünlerinin altakım (ayrıştırma) süreçleri konuları işlenecektir.
BE 514 Medikal Mühendisliğinin Temelleri (3-0)3 AKTS 8
Ders, hücre, doku, organ ve sistem fizyolojisinin temelleri, homeostaz, insan anatomisi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi, böbrek sistemi, endokrin sistemi, immün system, sinir sistemi, kas sistemi ve duyu sistemi hakkında temel bilgileri, biyomedikal cihazlar, biyoelektrik, yapay organlar, biyomateryaller, biyomekanik, biyogörüntüleme sistemleri konularını içermektedir. Derste aynı zamanda medikal cihazların tasarımıyla ilgili pratik sorunlar ele alınacaktır.
BE 515 Nano-düzeyde Biyomühendislik (3-0)3 AKTS 8
Dersin içeriği nanomalzeme özellikleri, nanomalzemelerin/sistemlerin üretim ve karakterizasyonu, nanomalzemelerin/sistemlerin medikal ve biyoteknoloji uygulamalarına örnekler ve biyoteknoloji çalışmaları için geliştirilen nanodüzeyde cihazlar olacaktır.
BE 516 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri (3-0)3 AKTS 8
Bu ders öğrencilere biyomedikal cihazlar konusundaki temelleri tanıtacaktır. Çeşitli sensör materyellerinin özellikleri çalışılacak ve çeşitli biyomedikal sinyaller açısından sensör yapıları incelenecektir. Derste, klinikte kullanılan sensör uygulamaları işlenecektir.
BE 531 Biyomalzeme Bilimine Giriş (3-0)3 AKTS 8
Ders, farklı biyomalzeme sınıflarını, yaşam bilimleri ve teknolojilerinde kullanımlarına atıflar yaparak tanıtır. Giriş seviyesinde tasarlanan bu ders, malzemelerin yüzey ve yığın özelliklerini, malzeme karakterizasyon tekniklerini, biyomalzemelere biyolojik cevapları, biyomalzeme üretim parametreleri ile ilgili konuları tartışır.
BE 532 Protein Mühendisliğinin Prensipleri (3-0)3 AKTS 8
Bu ders proteinlerin temel biyokimyası ve yapısı; proteinlerin üretimi ve karakterizasyonu için kullanılan genetik, biyokimyasal, kimyasal tekniklerin tartışıması ile başlar. Proteinlerin yapı taşı amino asitler, protein yapısındaki motifler, protein mühendisliğindeki rasyonel ve kombinatoryel yöntemlerile devam eder. Bu konular spesifik özgün örnekler ve uygulamalar ile anlatılır.
BE 533 Biyopolimerler (3-0)3 AKTS 8
Dersin içeriği biyopolimerlerin yapıları ve özellikleri, biyopolimerlerin biyolojik ve teknolojik önemleri, biyopolimerlerin üretimi ve endüstriyel önemi olacaktır.
BE 534 Makromolekül Bilim ve Mühendisliği (3-0)3 AKTS 8
Ders, şu başlıkları kapsamaktadır: biyomühendislik uygulamalarında kullanılan makromoleküler sistemlerin tanıtılması, makromoleküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri,  karakterizasyonları, polimerizasyon mekanizmaları, makromoleküler mimarileri ile ilgili temel bilgiler, biyoteknolojik uygulamalarda kullanılan makromoleküler sistemlere örnekler.
BE 535 İlaç Taşıyıcı Sistemleri (3-0)3 AKTS 8
Bu ders kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanılan bilimsel temelleri, stratejileri ve malzemeleri öğrencilere tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Ders farmakokinetik/farmakodinamik üzerine temel bilgileri, ilaç difüzyonu ve permeasyonu, kontrollü ilaç salım kavramı, kontrollü salım mekanizmaları ve kinetiği üzerine temel bilgileri, makro-, mikro- ve nano-taşıyıcı sistemleri ve örnek uygulamaları kapsamaktadır.
BE 536 Biyobasım (3-0)3 AKTS 8
Ders içeriği biyobasım malzemelerinin özellikleri, doğal ve yapay biyomürekkepler, biyobasım teknikleri, biyobasım uygulamaları olacaktır.
BE 537 Kişiye Özgü Tıp (3-0)3 AKTS 8
Dersin içeriği mevcut ve gelecek tıbbi genom uygulamaları, farmakogenomik, yeni nesil sekanslama teknolojileri, genom temelli sağlık teknolojileri, terapötik tepki, kişiye özgü implantlar olacaktır.
BE 538 Nöromühendislik (3-0)3 AKTS 8
Bu ders beyin ve sinir sistemi sinyallerinin analizi, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisi için mevcut nöroteknolojiler, güncel nöroteknolojilerin geliştirilmesinde kullanılan biyofiziksel, biyokimyasal ve anatomik ilkeler, yeni nesil tedavilere yönelik inovasyonlar konularını içermektedir.
BE 539 Sentetik Biyoloji (3-0)3 AKTS 8
Bu ders biyolojik sistemlerin öngörülebilir mühendisliğini sağlamak isteyen yeni bir alan olan sentetik biyolojiyi tanıtır. Bu derste bütün organizmalar tarafından hücresel görevleri gerçekleştirmek için kullanılan prensipler, ve doğal biyolojik sistemlerin incelenmesi ile elde edilen bilgileri kullanarak yeni işlevleri olan yapay gen ağlarının yaratılmasını tartışılır. Dersin içeriği, DNA’ların düzenlenmesi, protein saflaştırması, hücre kültürü, genetik ve metabolik mühendislik, biyolojik devreler, sentetik yaşam oluşturmak, ve sentetik biyolojinin daha geniş uygulamalarıdır.
BE 540 Biyogörüntüleme Teknikleri (3-0)3 AKTS 8
Bu tanıtım dersi tıp alanında kullanılan biyogörüntüleme teknolojilerinin fiziksel ve mühendislik prensiplerini içermektedir. Ders, biyogörüntüleme sistemlerinde sinyal işlemede kullanılan matematiksel prensipler, kullanılan detektörler ve donanım da dahil olmak üzere tüm sistemleri kapsamaktadır. X-ışın projeksiyon görüntülemeden başlayarak, bilgisayarlı tomografi (CT), tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT), Pozitron Emisyon Tomografisi (PET), Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve ultrason gibi görüntüleme sistemleri geniş çapta incelenecektir.
BE 541 Biyofotonik (3-0)3 AKTS 8
Dersin içeriği biyofotonik konulara giriş, ışığın temel ilkeleri, optik, lazerler, teşhis amaçlı ve tedavi amaçlı biyofotonik uygulamalar olacaktır.
BE 542 Hücresel Mekanobiyoloji (3-0)3 AKTS 8
Bu dersin ilgi alanında mekanik kuvvetlerin hücre biyolojisini etkileyen moleküler olayları nasıl yönettiği bulunmaktadır. Dersin içeriği mekanobiyolojinin genel kavramları, hücre  yapısı, hücre iskeleti mekaniği, membran mekaniği, hücresel tutunma ve hareket, hücre kaderinin mekanik kuvvetlerce belirlenmesi bulunmaktadır.
BE 543 Biyomikroskopi (3-0)3 AKTS 8
Biyolojik numune tetkikinde geometrik ve dalga optiğine giriş, optik mikroskopların işleyişi, avantajları ve limitleri bu dersin konularını içermektedir.
BE 544 BiyoMEMS: Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları (3-0)3 AKTS 8
BiyoMEMS, MEMS (Mikroelektromekanik Sistemler) teknolojisinin biyomedikal ve sağlık bilimleri alanlarındaki uygulamasıdır. Küçük boyutları (1μm-1mm) dolayısıyla BiyoMEMS, hafiflik, düşük maliyet, hızlı dönüş, yüksek çıktı ve verim, düşük örnek ve denek ihtiyacı ve kolay sistem entegrasyonu gibi avantajlara sahiptir. BiyoMEMS, hastalık teşhisi, önlenmesi ve tedavisi konularında geniş çapta uygulamalara sahiptir. Mikroakışkan cihazlar, sinirsel interfaz cihazları, μTAS (mikro total analiz sistemleri), çip üstü laboratuar (lab-on-a-chip), DNA çipleri, ilaç taşıyıcı mikro sistemler, mikrocerrahi araçları, biyosensörler gibi çok çeşitli BiyoMEMS cihazları geliştirilmiştir. Bu ders öğrencilere BiyoMEMS teknolojisinin temel ilkeleri ve tipik BiyoMEMS cihazları ile bunların uygulamalarını tanıtmaktadır.
BE 545 Mikroakışkanlar (3-0)3 AKTS 8
Çip üstü laboratuvar sistemlerinin çeşitliliği sürekli artarken, aynı zamanda bu sistemlerin gerçekleşen mikroakışkan olayların daha iyi anlaşılmasına yönelik artan bir talep bulunmaktadır. Bu kapsamda, bu ders öğrencilere mikroakışkan etkiler ve kavramlarla ilgili teorik bir alt yapı sağlayacaktır.
BE 546 Kök Hücre Biyoloji ve Teknolojisi (3-0)3 AKTS 8
Ders öğretim üyesi tarafından anlatılacak olan gelişim biyolojisi ve homeostasis ile ilgili genel kavramlar, kök hücre çalışmalarında uyulması gereken etik ilkeler, embriyonik kök hücreler, mezenkimal kök hücreler, sinir kök hücreleri ve indüklenmiş pluripotans konularından oluşmaktadır. Ek olarak bu derste öğrencilerin kök hücre alanında güncel yayınları anlaması ve sunabilmesi beklenir.
BE 547 Doku Mühendisliği ve Yenileyici Tıp (3-0)3 AKTS 8
Ders içeriği hücreler ve dokular, ekstraselüler matriks, hücre kültürü, doku mühendisliği için biyomalzemeler, hücre-biyomalzeme etkileşimleri, doku modellemeleri, doku gelişimi, doku ve organ rejenerasyonu, yenileyici tıp uygulamaları için kök hücre farklılaşması, doku mühendisliği metodları, yapay doku ve organlar olacaktır.
BE 548 3 Boyutlu Hücre Kültürü (3-0)3 AKTS 8
Ders içeriği hücre biyolojisi, hücresel etkileşimler, hücre fonksiyonu, hücre yüzeyindeki moleküller ve reseptörler, hücre tutunması, hücre hareketliliği, hücre iskeleti, hücre faklılaşması, 3 boyutlu hücre kültüründe kullanılan materyaller, hücre-malzeme etkileşimleri, ve 3 boyutlu hücre kültürü için kullanılan teknikler olacaktır.
BE 549 Nanotıp (3-0)3 AKTS 8
Bu ders nanotıp alanını öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır. Ders şu konuları kapsar: biyomalzemelerin nanometre ölçeğinde özellikleri, sentezi ve işlenmesi, nanomalzemelerin biyolojik olarak işlevselleştirilmesi, ilaç salım ve görüntüleme için akıllı nanomalzemeler, teşhis için mikro/nanoakış sistemler, yeni nesil görüntüleme teknolojileri, nanobiyosensörler, hücresel nanomakineler, doku mühendisliği ve hücre ve gen tedavilerini içeren rejeneratif tıp uygulamaları.
BE 591 Biyomühendislikte Özel Konular (3-0)3 AKTS 8
Bu ders, biyomühendislik alanlarında seçilen bir konunun irdelenip değerlendirilmesini içerir. Seçilen konu yıllara göre farklılık gösterebilir fakat seçim genellikle belirtilen alandaki en yeni gelişmelerden yapılır.